Rosh Hashanah Tashlich

When

September 17, 2023    
11:00 am - 12:15 pm